VII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Inżynieria elektryczna w budownictwie”

Oddział Krakowski Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy współpracy Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych SEP Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej i Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa organizuje VII Krajową Konferencję Naukowo – Techniczną pt.: „Inżynieria Elektryczna w Budownictwie”. Konferencja odbędzie się 25 października 2018 r. w Krakowie, w Domu Technika NOT przy ul. Straszewskiego 28, w Sali im. W. Goetla.
Celem niniejszej VII-ej konferencji z tego cyklu jest przedstawienie i przedyskutowanie aktualnej problematyki inżynierii elektrycznej w budownictwie, w tym zagadnień jakości energii elektrycznej, kompatybilności elektromagnetycznej i niestandardowych zastosowań energii elektrycznej. Jedna z sekcji konferencji poświęcona będzie zagadnieniom instalacji inteligentnych budynków.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

34. International Conference on Lightning Protection

W Politechnice Rzeszowskiej rozpoczął się największy na świecie Kongres poświęcony wyładowaniom atmosferycznym. Biorą w nim udział wybitni naukowcy z 41 krajów z całego świata.

34. Międzynarodowa Konferencja Ochrony Odgromowej ICLP’2018 dotyczy różnych aspektów wyładowań atmosferycznych i zagadnień związanych z ochroną odgromową. Konferencja została zorganizowana przez Politechnikę Rzeszowską wspólnie z Polskim Komitetem Ochrony Odgromowej działającym w ramach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Do Rzeszowa przyjechali przedstawiciele środowisk naukowo-technicznych  m.in.: z Hongkongu, Chin, Japonii, Malezji, Indii, Sri Lanki, RPA, Algierii, a także z Europy, obu Ameryk. Polskę reprezentuje 15 naukowców, głównie z Rzeszowa, Warszawy, Gdańska i Białegostoku.

W czasie ponad 30 sesji zaprezentowanych zostanie ponad 200 referatów. Najwięcej, aż 40 referatów, wygłoszą naukowcy z Japonii.

W konferencji biorą aktywny udział członkowie PKOO prezentując i dyskutując wyniki swoich prac naukowych. W czasie konferencji odbędzie się również walne zebranie członków Komitetu.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Politechniki Rzeszowskiej – tutaj .

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze

W dniu 14 lutego 2018 r. odbyło się w Warszawie zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego Komitetu. Z ramienia ZG SEP w zebraniu wziął udział Stefan Granatowicz –
wiceprezes SEP, zaś gościem honorowym spotkania był prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak, który przekazał wiele informacji o obecnej i przyszłej działalności, w tym o opracowywanej nowej strategii SEP i planach związanych z przygotowaniem obchodów 100-lecia SEP w czerwcu 2019 r.

W zebraniu udział wzięło 21 członków, co stanowiło 50% całkowitej liczby członków PKOO i umożliwiało formalne przeprowadzenie wyborów przewodniczącego Komitetu oraz członków Prezydium.

Przed procedurą wyborczą dokonano podsumowania działania PKOO SEP w latach 2014-2018, które polegały głównie na propagowaniu wiedzy w zakresie metod ochrony odgromowej, realizacji szkoleń tematycznych i opracowywaniu publikacji, udziale w pracach normalizacyjnych krajowych i zagranicznych z zakresu ochrony odgromowej i przepięciowej, a także współpracy z innymi organizacjami naukowo-technicznymi krajowymi i międzynarodowymi. Członkowie PKOO uczestniczyli w 12 konferencjach krajowych i międzynarodowych. Rozpoczęli też prace przygotowawcze i organizacyjne związane z Międzynarodową Konferencją Ochrony Odgromowej ICLP 2018, która odbędzie się na początku września 2018 r. w Rzeszowie. Zgodnie z porządkiem zebrania w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto sprawozdanie z działalności Komitetu za okres 2014-2018.

W dalszej części zebrania dokonano wyboru Prezydium PKOO SEP na nową kadencję, w osobach:

  • Marek Łoboda – przewodniczący,
  • Grzegorz Masłowski – wiceprzewodniczący,
  • Krystian Chrzan – sekretarz naukowy,
  • Konrad Sobolewski – sekretarz techniczny,
  • Krzysztof Wincencik – członek prezydium,
  • Karol Aniserowicz – członek prezydium,
  • Stanisław Wojtas – członek prezydium,
  • Jarosław Wiater – członek prezydium.

W trzeciej części zebrania w skład PKOO przyjęto trzech nowych członków, czyli aktualnie jest ich 45. W trakcie zebrania odbyła się dyskusja o planowanych w nowej kadencji działaniach, w zakresie m.in. możliwości zwiększenia wpływu członków PKOO na potencjalne zmiany w rozporządzeniach i innych aktach prawnych dotyczących ochrony odgromowej i przepięciowej. Omawiano problem coraz intensywniejszej działalności publicznej producentów tzw. aktywnej ochrony odgromowej, niezgodnej z postanowieniami Polskich Norm oraz opublikowanym stanowiskiem PKOO, a także dalszego zintensyfikowania działań PKOO w tej sprawie.

III Konwent SNB Warszawa 2018 r.

III_Konwent_SNB_Warszawa_2018_zdj1

W dniu 9 stycznia 2018 r.  Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki, zorganizowało III Konwent poświęcony warunkom technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Konferencja została zorganizowana podobnie, jak w latach ubiegłych, w Hotelu Novotel w Warszawie.

Celem konferencji, w której oprócz ekspertów SNB uczestniczyło ok. 170 osób, reprezentantów procesu inwestycyjnego, tj. projektanci i wykonawcy, kierownicy budów, nadzór budowlany, inwestorzy, w tym deweloperzy, zarządcy budynków, producenci wyrobów budowlanych, środowisko naukowo-badawcze i akademickie, było przedstawienie, na tle dokonań prowadzonej dyskusji eksperckiej, stanowiska do aktualnych zmian warunków technicznych dla budynków, które weszły w życie od 1 stycznia 2018 r. na mocy rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 2285).

Moderatorem II panelu równoległego był mgr inż. Krzysztof Cichowski – Przewodniczący GR2 „Wyposażenie Techniczne budynków”.

W ramach tego panelu dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz – Przewodniczący Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej Stowarzyszenia Elektryków Polskich i przedstawiciel Politechniki Rzeszowskiej, omówił stan normatywny i prawny w zakresie ochrony odgromowej obiektów budowlanych na przykładzie odpowiedzi na interpelacje poselskie. Prelegent odniósł się do ustawy o normalizacji i zasady dobrowolności stosowania Polskich Norm. Profesor Grzegorz Masłowski przedstawił stanowisko Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej w sprawie braku zwiększonej skuteczności ochrony odgromowej tzw. „zwodów aktywnych” w stosunku do ustaleń PN-EN 62305, podkreślając konieczność projektowania i wykonywania ochrony odgromowej obiektów budowlanych zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązujących Polskich Norm, które są identyczne z normami europejskimi (EN) oraz międzynarodowymi (IEC).

Następnie mgr inż. Jerzy Ustarbowski, reprezentant SEP Oddział Gdańsk oraz rzeczoznawca budowlany przedstawił zasady projektowania ochrony odgromowej i przepięciowej w oparciu o wymagania PN-EN, w odniesieniu do dokumentacji tworzonej na poszczególnych etapach procesu inwestycyjno-budowlanego. Prelegent odniósł się do przepisów ustawy Prawo budowlane i jej aktów wykonawczych, omówił metody określania pozycji zwodów oraz warunki zewnętrznej ochrony odgromowej, na przykładzie strefowej koncepcji ochrony, w odniesieniu do projektu instalacji odgromowej, którego elementem składowym są: analiza ryzyka, obliczenia odstępów izolacyjnych, opis techniczny, rysunki, zestawienia materiałów oraz załączniki. Mgr inż. Jerzy Ustarbowski omówił także zagadnienie wewnętrznej ochrony odgromowej, z uwagi na problem wyrównania potencjałów/skoordynowanej ochrony od przepięć, podkreślając, iż pomimo 10-letniego okresu obowiązywania pakietu norm PN-EN62305 nadal wiedza w zakresie ochrony jest przez projektantów mało znana.

Następnie Profesor Zdobysław Flisowski – Honorowy Przewodniczący Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej Stowarzyszenia Elektryków Polskich, reprezentant Politechniki Warszawskiej przedstawił zagrożenia i fakty dotyczące zwodów „aktywnych” (ESE). Prelegent omówił zagrożenie piorunowe, czynniki wpływające na szkody piorunowe oraz rodzaje biegunowości, a także wpływ warunków lokalnych oraz rodzaje środków ochrony. Profesor Zdobysław Flisowski określił rolę zwodów w przechwytywaniu wyładowań piorunowych oraz przedstawił podział zwodów sztucznych. Prelegent omówił procesy jonizacyjno-wyładowcze i rolę srtimera w kontekście deklarowanej skuteczności ESE oraz zagrożenia spowodowane brakiem deklarowanego zasięgu, jak i zagrożenia powodowane przeskokami i sprzężeniami.

Z kolei dr inż. Jarosław Wiater, reprezentant Politechniki Białostockiej przedstawił zagadnienie ochrony przed przepięciami atmosferycznymi, jako wewnętrznej ochrony odgromowej, na przykładzie zaobserwowanych w przyrodzie wyładowań atmosferycznych oraz ich skutków, w tym przypadek uderzenia pioruna w stację metra w Warszawie (Kabaty) oraz zjawiska braku zasilania po uderzeniu pioruna. Prelegent omówił przypadki sprzężenia galwanicznego i sprzężenia indukcyjnego, wskazując na ryzyko uszkodzeń w promieniu 2 km od miejsca wyładowania. Dr inż. Jarosław Wiater omówił zjawisko przepięcia oraz strefową koncepcję ochrony, metodą toczącej się kuli, a także elementy systemu ochrony odgromowej z podziałem na strefy oraz strefową koncepcją ochrony, a także zjawisko pętli w obiekcie. Prelegent wskazał na konieczność zapewnienia koordynacji energetycznej ochrony przepięciowej oraz omówił kategorie udarowego napięcia wytrzymywanego oraz odniósł się do opracowania Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji wykonanego na zlecenie Polskiej Izby Ubezpieczeń i dotyczącego kwestii zabezpieczeń przed skutkami przepięć i wyładowań piorunowych.

Z kolei dr inż. Marek Łoboda – Wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej Stowarzyszenia Elektryków Polskich, reprezentant Politechniki Warszawskiej przedstawił zasady oceny ryzyka zagrożenia piorunowego obiektów, jako konieczność w procesie projektowania. Prelegent przedstawił definicję ryzyka szkód piorunowych, czynniki wpływające na wartość ryzyka, ryzyko akceptowane (tolerowane), zasady podejmowania decyzji o instalacji urządzenia piorunochronnego LPS. Prelegent szczegółowo omówił procedurę podejmowania decyzji o potrzebie stosowania ochrony i doborze środków ochrony. Wskazał, iż podejmowanie decyzji powinno uwzględniać takie elementy, jak: wyznaczanie kosztów strat (kosztów całkowitych strat, całkowitych kosztów strat resztkowych), wyznaczenie kosztów ochrony, rocznych oszczędności finansowych. Dyskusja prelegentów II panelu z uczestnikami była bardzo ożywiona, co świadczy o trafności doboru tematów prezentacji.

PDF

III_Konwent_SNB_Warszawa_2018_zdj2
III_Konwent_SNB_Warszawa_2018_zdj3 III_Konwent_SNB_Warszawa_2018_zdj4

34. ICLP – Call for Sponsors & Exhibitors

konferencja_ICLP_2018_baner