34ta Międzynarodowa Konferencja Ochrony Odgromowej (ICLP2018) w Rzeszowie

34ta Międzynarodowa Konferencja Ochrony Odgromowej (ICLP2018) w Rzeszowie

W dniach 2-7 września 2018 roku  w Centrum Konferencyjnym Politechniki Rzeszowskiej odbyła się 34ta Międzynarodowa Konferencja Ochrony Odgromowej – ICLP2018 (34th International Conference on Lightning Protection).

Konferencja ta została zorganizowana na wniosek Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP skierowany do Komitetu Naukowego ICLP już w roku 2014. Konferencje ICLP mają ugruntowaną na świecie i wiodącą pozycję w dziedzinie ochrony odgromowej, odbywają się cyklicznie co dwa lata  począwszy od 1951 roku  w Bad Reichenhall, Niemcy. W Polsce konferencje ICLP odbyły się czterokrotnie  – w Krakowie w latach 1965 i 2002, w Gdańsku w roku 1978 oraz w Rzeszowie w 2018 roku.

Organizatorem ICLP2018 w Rzeszowie był Polski Komitet Ochrony Odgromowej SEP przy współpracy z Oddziałem Rzeszowskim SEP oraz Politechniką Rzeszowską. Konferencji w Rzeszowie przewodniczył (Chair) Prof. Grzegorz Masłowski – Prorektor Politechniki Rzeszowskiej oraz obecny wiceprzewodniczący PKOO a w sprawach technicznych wspomagał go (Technical Chair) dr inż. Marek Łoboda – przewodniczący PKOO SEP. Konferencja została objęta patronatem między innymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz władze Miasta Rzeszów.

W konferencji brało udział 272 uczestników z 37 krajów – najbardziej licznie były reprezentowane Japonia, Chiny i Niemcy.  W wyniku procesu recenzowania ponad 230 zgłoszonych na ICLP2018 referatów, każdy był opiniowany przez minimum trzech recenzentów (w sumie przez ponad 100 specjalistów z dziedziny ochrony odgromowej), zaakceptowano 202 referaty, z których 192 były prezentowane na konferencji. Referaty były wygłaszane w formie ustnej lub przedstawiane w formie posterów – na 16 sesjach tematycznych oraz na sesji specjalnej poświęconej ochronie odgromowej trakcji elektrycznej.  

Konferencji towarzyszyła wystawa techniczna z udziałem 10 wystawców – krajowych i zagranicznych partnerów konferencji. W trakcie trwania konferencji odbyły się zebrania grup roboczych CIGRE a także posiedzenie plenarne PKOO SEP. Podczas ceremonii otwarcia ICLP2018 wręczono nagrody im. Rudolfa Heinricha Goldego, im. Karla Bergera i Nagrody Komitetu Naukowego (SC) ICLP. Warto podkreślić, że Prof. Zdobysław Flisowski – wieloletni przewodniczący PKOO SEP (obecnie Przewodniczący Honorowy PKOO) został wyróżniony nagrodą SC ICLP – Live Time Achievement Award – za całokształt swojej bogatej i owocnej działalności normalizacyjnej z zakresu ochrony odgromowej.  

Uczestnicy konferencji mieli okazję zwiedzić unikalne i pierwsze na świecie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, gdzie została otwarta w roku 1854 i nadal działa kopalnia ropy naftowej, a w ramach post-conference tour zainteresowani uczestnicy i osoby towarzyszące zwiedzili Kraków.

Podczas ceremonii zamknięcia ICLP2018 wręczono nagrody i wyróżnienia dla młodych naukowców (Young Scientist Award) – za najlepsze referaty dla głównych autorów w wieku nie przekraczającym 35 lat.

 Następna konferencja ICLP odbędzie się w Colombo – Sri Lanka w terminie 30.08. – 04.09.2020 r.

 Ilustracje

  • Zdjęcie uczestników ICLP2018 w Rzeszowie.
  • Uczestnicy ICLP2018 podczas obrad.

Otagowano , , |

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze

W dniu 14 lutego 2018 r. odbyło się w Warszawie zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego Komitetu. Z ramienia ZG SEP w zebraniu wziął udział Stefan Granatowicz –
wiceprezes SEP, zaś gościem honorowym spotkania był prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak, który przekazał wiele informacji o obecnej i przyszłej działalności, w tym o opracowywanej nowej strategii SEP i planach związanych z przygotowaniem obchodów 100-lecia SEP w czerwcu 2019 r.

W zebraniu udział wzięło 21 członków, co stanowiło 50% całkowitej liczby członków PKOO i umożliwiało formalne przeprowadzenie wyborów przewodniczącego Komitetu oraz członków Prezydium.

Przed procedurą wyborczą dokonano podsumowania działania PKOO SEP w latach 2014-2018, które polegały głównie na propagowaniu wiedzy w zakresie metod ochrony odgromowej, realizacji szkoleń tematycznych i opracowywaniu publikacji, udziale w pracach normalizacyjnych krajowych i zagranicznych z zakresu ochrony odgromowej i przepięciowej, a także współpracy z innymi organizacjami naukowo-technicznymi krajowymi i międzynarodowymi. Członkowie PKOO uczestniczyli w 12 konferencjach krajowych i międzynarodowych. Rozpoczęli też prace przygotowawcze i organizacyjne związane z Międzynarodową Konferencją Ochrony Odgromowej ICLP 2018, która odbędzie się na początku września 2018 r. w Rzeszowie. Zgodnie z porządkiem zebrania w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto sprawozdanie z działalności Komitetu za okres 2014-2018.

W dalszej części zebrania dokonano wyboru Prezydium PKOO SEP na nową kadencję, w osobach:

  • Marek Łoboda – przewodniczący,
  • Grzegorz Masłowski – wiceprzewodniczący,
  • Krystian Chrzan – sekretarz naukowy,
  • Konrad Sobolewski – sekretarz techniczny,
  • Krzysztof Wincencik – członek prezydium,
  • Karol Aniserowicz – członek prezydium,
  • Stanisław Wojtas – członek prezydium,
  • Jarosław Wiater – członek prezydium.

W trzeciej części zebrania w skład PKOO przyjęto trzech nowych członków, czyli aktualnie jest ich 45. W trakcie zebrania odbyła się dyskusja o planowanych w nowej kadencji działaniach, w zakresie m.in. możliwości zwiększenia wpływu członków PKOO na potencjalne zmiany w rozporządzeniach i innych aktach prawnych dotyczących ochrony odgromowej i przepięciowej. Omawiano problem coraz intensywniejszej działalności publicznej producentów tzw. aktywnej ochrony odgromowej, niezgodnej z postanowieniami Polskich Norm oraz opublikowanym stanowiskiem PKOO, a także dalszego zintensyfikowania działań PKOO w tej sprawie.

III Konwent SNB Warszawa 2018 r.

III_Konwent_SNB_Warszawa_2018_zdj1

W dniu 9 stycznia 2018 r.  Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki, zorganizowało III Konwent poświęcony warunkom technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Konferencja została zorganizowana podobnie, jak w latach ubiegłych, w Hotelu Novotel w Warszawie.

Celem konferencji, w której oprócz ekspertów SNB uczestniczyło ok. 170 osób, reprezentantów procesu inwestycyjnego, tj. projektanci i wykonawcy, kierownicy budów, nadzór budowlany, inwestorzy, w tym deweloperzy, zarządcy budynków, producenci wyrobów budowlanych, środowisko naukowo-badawcze i akademickie, było przedstawienie, na tle dokonań prowadzonej dyskusji eksperckiej, stanowiska do aktualnych zmian warunków technicznych dla budynków, które weszły w życie od 1 stycznia 2018 r. na mocy rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 2285).

Moderatorem II panelu równoległego był mgr inż. Krzysztof Cichowski – Przewodniczący GR2 „Wyposażenie Techniczne budynków”.

W ramach tego panelu dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz – Przewodniczący Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej Stowarzyszenia Elektryków Polskich i przedstawiciel Politechniki Rzeszowskiej, omówił stan normatywny i prawny w zakresie ochrony odgromowej obiektów budowlanych na przykładzie odpowiedzi na interpelacje poselskie. Prelegent odniósł się do ustawy o normalizacji i zasady dobrowolności stosowania Polskich Norm. Profesor Grzegorz Masłowski przedstawił stanowisko Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej w sprawie braku zwiększonej skuteczności ochrony odgromowej tzw. „zwodów aktywnych” w stosunku do ustaleń PN-EN 62305, podkreślając konieczność projektowania i wykonywania ochrony odgromowej obiektów budowlanych zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązujących Polskich Norm, które są identyczne z normami europejskimi (EN) oraz międzynarodowymi (IEC).

Następnie mgr inż. Jerzy Ustarbowski, reprezentant SEP Oddział Gdańsk oraz rzeczoznawca budowlany przedstawił zasady projektowania ochrony odgromowej i przepięciowej w oparciu o wymagania PN-EN, w odniesieniu do dokumentacji tworzonej na poszczególnych etapach procesu inwestycyjno-budowlanego. Prelegent odniósł się do przepisów ustawy Prawo budowlane i jej aktów wykonawczych, omówił metody określania pozycji zwodów oraz warunki zewnętrznej ochrony odgromowej, na przykładzie strefowej koncepcji ochrony, w odniesieniu do projektu instalacji odgromowej, którego elementem składowym są: analiza ryzyka, obliczenia odstępów izolacyjnych, opis techniczny, rysunki, zestawienia materiałów oraz załączniki. Mgr inż. Jerzy Ustarbowski omówił także zagadnienie wewnętrznej ochrony odgromowej, z uwagi na problem wyrównania potencjałów/skoordynowanej ochrony od przepięć, podkreślając, iż pomimo 10-letniego okresu obowiązywania pakietu norm PN-EN62305 nadal wiedza w zakresie ochrony jest przez projektantów mało znana.

Następnie Profesor Zdobysław Flisowski – Honorowy Przewodniczący Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej Stowarzyszenia Elektryków Polskich, reprezentant Politechniki Warszawskiej przedstawił zagrożenia i fakty dotyczące zwodów „aktywnych” (ESE). Prelegent omówił zagrożenie piorunowe, czynniki wpływające na szkody piorunowe oraz rodzaje biegunowości, a także wpływ warunków lokalnych oraz rodzaje środków ochrony. Profesor Zdobysław Flisowski określił rolę zwodów w przechwytywaniu wyładowań piorunowych oraz przedstawił podział zwodów sztucznych. Prelegent omówił procesy jonizacyjno-wyładowcze i rolę srtimera w kontekście deklarowanej skuteczności ESE oraz zagrożenia spowodowane brakiem deklarowanego zasięgu, jak i zagrożenia powodowane przeskokami i sprzężeniami.

Z kolei dr inż. Jarosław Wiater, reprezentant Politechniki Białostockiej przedstawił zagadnienie ochrony przed przepięciami atmosferycznymi, jako wewnętrznej ochrony odgromowej, na przykładzie zaobserwowanych w przyrodzie wyładowań atmosferycznych oraz ich skutków, w tym przypadek uderzenia pioruna w stację metra w Warszawie (Kabaty) oraz zjawiska braku zasilania po uderzeniu pioruna. Prelegent omówił przypadki sprzężenia galwanicznego i sprzężenia indukcyjnego, wskazując na ryzyko uszkodzeń w promieniu 2 km od miejsca wyładowania. Dr inż. Jarosław Wiater omówił zjawisko przepięcia oraz strefową koncepcję ochrony, metodą toczącej się kuli, a także elementy systemu ochrony odgromowej z podziałem na strefy oraz strefową koncepcją ochrony, a także zjawisko pętli w obiekcie. Prelegent wskazał na konieczność zapewnienia koordynacji energetycznej ochrony przepięciowej oraz omówił kategorie udarowego napięcia wytrzymywanego oraz odniósł się do opracowania Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji wykonanego na zlecenie Polskiej Izby Ubezpieczeń i dotyczącego kwestii zabezpieczeń przed skutkami przepięć i wyładowań piorunowych.

Z kolei dr inż. Marek Łoboda – Wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej Stowarzyszenia Elektryków Polskich, reprezentant Politechniki Warszawskiej przedstawił zasady oceny ryzyka zagrożenia piorunowego obiektów, jako konieczność w procesie projektowania. Prelegent przedstawił definicję ryzyka szkód piorunowych, czynniki wpływające na wartość ryzyka, ryzyko akceptowane (tolerowane), zasady podejmowania decyzji o instalacji urządzenia piorunochronnego LPS. Prelegent szczegółowo omówił procedurę podejmowania decyzji o potrzebie stosowania ochrony i doborze środków ochrony. Wskazał, iż podejmowanie decyzji powinno uwzględniać takie elementy, jak: wyznaczanie kosztów strat (kosztów całkowitych strat, całkowitych kosztów strat resztkowych), wyznaczenie kosztów ochrony, rocznych oszczędności finansowych. Dyskusja prelegentów II panelu z uczestnikami była bardzo ożywiona, co świadczy o trafności doboru tematów prezentacji.

PDF

III_Konwent_SNB_Warszawa_2018_zdj2
III_Konwent_SNB_Warszawa_2018_zdj3 III_Konwent_SNB_Warszawa_2018_zdj4

34. ICLP – Call for Sponsors & Exhibitors

konferencja_ICLP_2018_baner

Stanowisko Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP z dnia 13 września 2017 r. w sprawie braku zwiększonej skuteczności ochrony odgromowej tzw. „zwodów aktywnych” w stosunku do określanej w serii norm PN-EN 62305

Stanowisko Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP z dnia 13 września 2017 r. w sprawie braku zwiększonej skuteczności ochrony odgromowej  tzw. „zwodów aktywnych” w stosunku do określanej w serii norm PN-EN 62305

          Polski Komitet Ochrony Odgromowej (PKOO) działający od marca 1958 r. w ramach Stowarzyszenia Elektryków Polskich stanowczo i konsekwentnie podtrzymuje konieczność projektowania i wykonywania ochrony odgromowej obiektów budowlanych zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązujacych Polskich Norm, które są identyczne z normami europejskimi (EN) oraz międzynarodowymi (IEC).

Stanowisko powyższe PKOO SEP uzasadnia następującymi okolicznościami:

1)     Polskie Normy serii PN-EN 62305 dotyczące ochrony odgromowej obiektów budowlanych są wynikiem prac Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (TC 81 IEC) oraz Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego w zakresie Elektrotechniki (TC 81X CENELEC), w których biorą udział wybitni eksperci z całego świata w tym również eksperci będący członkami PKOO SEP, delegowani do tych prac przez Polski Komitet Normalizacyjny;

2)     Polskie Normy serii PN-EN 62305 stały się obowiązkowe, gdyż zostały enumeratywnie powołane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690, załącznik 1 do cyt. rozporządzenia, ostatnia zmiana   z dnia 10 grudnia 2010 r., Dz. U. nr 239, poz. 1597).
Potwierdza to również odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, działającego z upoważnienia ministra, na interpelację nr 19 761 w sprawie wyrażenia stanowiska na temat charakteru prawnego Polskich Norm (data ogłoszenia 29.08.2013 – posiedzenie nr 47). W odpowiedzi między innymi znajduje się stwierdzenie: „W konsekwencji przywołane w załączniku do rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), normy są obowiązujące, a inwestorzy oraz pozostali uczestnicy procesu budowlanego powinni je stosować.” 

3)     Nie ma żadnego uzasadnienia dla stosowania w Polsce innych wymagań dotyczących ochrony odgromowej budynków, niż tych zawartych w serii PN-EN 62305, a w szczególności powoływanie się na francuski dokument opracowany przez producentów tzw. „aktywnych” urządzeń ochrony odgromowej, nazywany normą francuską NF C 17-102. W dokumencie tym zawarte jest szereg sprzeczności w stosunku do wymagań zamieszczonych w serii norm PN-EN 62305, a zwłaszcza dotyczących zasad wymiarowania stref ochronnych dla obiektów budowlanych;

4)     Polski Komitet Ochrony Odgromowej podziela stanowisko międzynarodowych gremiów naukowych, wypracowane głównie przez ekspertów skupionych przy uznanej Międzynarodowej Konferencji Ochrony Odgromowej (International Conference on Lightning Protection – www.iclp-centre.org), iż tzw. zwody odgromowe pionowe  z wczesną emisją strimera (ang. ESE – Early Streamer Emission), nazywane powszechnie „zwodami aktywnymi” nie zwiększają skuteczności ochrony odgromowej w stosunku do określanej w serii norm PN-EN 62305. Jeśli projektanci lub wykonawcy ochrony odgromowej uznają za właściwe stosować tzw. „zwody aktywne”, to należy je instalować w sposób zgodny z Polskimi Normami, tak jak przewidziano to dla klasycznych zwodów pionowych, zwanych także zwodami Franklina;

5)     Polski Komitet Ochrony Odgromowej wyraża swoje  głębokie zaniepokojenie częstymi przypadkami instalowania w Polsce tzw. „zwodów aktywnych” w sposób niezgodny z wymaganiami serii norm PN-EN 62305 (lub norm wcześniej powoływanych w ww. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury). Jest to karygodnym łamaniem przepisów prawnych w zakresie ochrony odgromowej. Stan taki jest niestety akceptowany w sposób świadomy lub nieświadomy (np. wynikający z braku wiedzy technicznej oraz wymagań normatywnych w zakresie ochrony odgromowej) przez struktury nadzoru budowlanego, niektórych projektantów i wykonawców urządzeń piorunochronnych lub właścicieli budynków, często dezinformowanych w tym zakresie przez producentów lub dystrybutorów tzw. „zwodów aktywnych”.

         Niniejsze oświadczenie PKOO SEP podkreśla konieczność stosowania Polskich Norm w zakresie ochrony odgromowej, jak również jest kolejną próbą zwrócenia uwagi środowiska elektryków, służb budowlanych i wszystkich instytucji zainteresowanych skuteczną ochroną odgromową na lekceważenie przepisów oraz wymagań ww. Polskich Norm oraz niestety często świadome stosowanie nieuczciwych praktyk w zakresie ochrony odgromowej budynków.

PDF – Stanowisko PKOO SEP w sprawie braku zwiększonej skuteczności „zwodów aktywnych”

PDF – Status norm PN-EN w świetle obowiązujacego prawa